Shut Down แล้ว

Riot Games ผู้สร้างเกมก็ออกมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการ Shut Down หรือ ปิดทุก Account ที่เข้าเล่น Wild Rift โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้พัฒนาแล้ว